Sumako Koseki - workshop butó - Chřibská, Lužické hory, 5. - 11. 8. 2013

05.08.2013 00:00

"Pokud jde o butó, vzniklo zde mnoho nedorozumění - bývá považováno za tanec přízraků, něco děsivého a podobně. Ale v butó jde o hledání světla v temnotách, jde o to, aby světlo bylo v temnotě vidět jasněji."

 

Sumako Koseki je japonská tanečnice a choreografka, studovala tradiční japonská umění a butó. Jejími učiteli byli Tadashi Suzuki (divadlo nó, divadlo kabuki v soudobém kontextu) a Isso Miura (butó). Její trénink vychází ze starých japonských divadelních technik a bojových umění, důležitou součástí je i práce s energií Ki a vědomá práce s dechem, které otevírají a prohlubují naší vnímavost. Paní Sumako je rovněž dobře obeznámena s východní a západní filozofií a psychologií (studovala na University of Tokyo). Spolupracovala s mnoha významnými evropskými umělci (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien aj.). Sumako Koseki umělecky působí a učí v oblastech divadelního umění, performance a tance v Japonsku a dlouhodobě i v Evropě. Od roku 2002 přijíždí do České republiky, kde pořádá workshopy a publikum mělo možnost shlédnout zde i několik jejích přestavení.

Sumako označuje tanec butó jako "tanec na hraně", kdy výraz a pohyb vzniká ze stavu naléhavosti, tísně a životní potřeby. Odosobněný interpret pak může být posednut rozmanitými bytostmi a stavy, logický řád se může měnit v chaos, prudkost a křečovitost, vědomý záměr ve spontaneitu, takzvaná lidskost v animálnost. Nikoliv intelekt, nýbrž paměť těla, nás pak může oživovat archetypálními vzpomínkami zakódovanými v lidské DNA.

 

Program: fyzický trénink, objevování a zkoumání stavů těla a mysli překračujících jejich běžný úzus, rozvíjení schopnosti jejich reflexe, tanec, práce s dechem - cvičení vedoucí k otevření vzpomínek zasutých v našem těle a mysli (viz "plazí mozek" - vývojově nejstarší část našeho mozku)

 

Profil účastníka: vhodné pro každého, kdo se zajímá o práci s tělem, o zkoumání a rozvíjení funkcí těla a mysli, vhodné rovněž pro umělce a studenty pohybující se na polích performance, tance, divadla, vizuálních umění, filozofie

 

PRAKTICKÉ INFORMACE

Datum: 5. - 11. 8. 2013

Místo: Chřibská, Lužické hory

 

Účastnický poplatek: 5390,-Kč (nebo Euro 220,-); v ceně je zahrnuta strava (plná penze), ubytování (vlastní spacák), výuka v tělocvičně i venku

 

Rezervace: v případě zájmu pošlete prosím e-mail s kontaktními údaji a stručným motivačním dopisem (pokud jste na workshopu s paní Sumako ještě nebyli) na níže uvedenou adresu; vaší rezervaci potvrdíme do dvou týdnů

 

Informace a registrace: Kateřina Bilejová, bilejova@hotmail.com

https://www.facebook.com/pages/Butoh-workshop-Sumako-Koseki/181404421886757

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BUTOH workshop led by Japanese dancer and choreographer Sumako Koseki

 

Sumako Koseki is a dancer and choreographer who studied traditional Japanese performing arts and Butoh. Her teacher was Tadashi Suzuki (art of Noh, Kabuki in a contemporary context) and Isso Miura (Butoh). Her training is mainly based on old Japanese theatre and martial arts, important part of it is treating with so-called Ki energy and with the breathing that opens our deep sensibily. Sumako is also well based in Western and Eastern philosophy and psychology (the University of Tokyo). She worked with many significant European artists (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien and others). Sumako Koseki works and teaches in fields of performance, dance and theatre in Japan and in Europe. Since 2002 she reveals in Czech Republic.

Sumako denotes Butoh as 'the Dance on the Edge' where expressions and movements find itself by emergency and vital necessity. Then depersonalized interpreter can be possessed by various beings and states, logical order can be introduced into chaos, into edge and fitfulness, mind intention can be changed into spontaneity, so called humanity into animality. Not an intellect but a memory of a body animates us with archetypal remembrances encoded in our DNA.

 

Program: physical training, practice of and reflection on various physical and mental states, investigating and developing of uncommon body and mind use, dancing, breathing - so that we can open our memories inscribed in our bodies and old (reptile) brain.

 

Participants profile: for all people interested in exploring of their body and mind, for artists and students working in fields of performance, dance, theatre, visual arts, philosophy

 

PRACTICAL INFORMATION

Dates: August 5 - 11, 2013

Place: Chřibská (Lužické mountains), Czech Rep.

https://www.mapy.cz/#mm=TTtTcP@x=133263872@y=138707968@z=12

 

Workshop fee: 5390,-CZK or Euro 220,- (food and accomodation in a dormitory included)

 

Booking: to apply send your name and e-mail address; we confirm your reservation within 2 weeks

 

Information and registration: Katerina Bilejova, bilejova@hotmail.com

https://www.facebook.com/pages/Butoh-workshop-Sumako-Koseki/181404421886757